W celu zwiększenia dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz obniżenia kosztów tej opieki dla rodziców, jesteśmy placówką dofinansowaną przez Urząd Miasta Opola oraz regularnie bierzemy udział w konkursach i projektach, zarówno ministerialnych jaki unijnych.

Dotacja z budżetu Miasta Opola

Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie, na każde dziecko objęte opieką w żłobku
Uchwała Nr XXXVIII/753/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Opola

Program „Maluch+” 2020

W ramach programu MALUCH+ 2020 –moduł 4 środki przyznane Żłobkowi Bajkowo
wynoszą 135,00 zł /dziecko miesięcznie i stanowią w całości obniżenie czesnego dla Rodziców.

Refundacja za okres od stycznia 2020 r. do momentu przekazania nam środków przez Wojewodę Opolskiego (w poprzednich latach był to IV/V), będzie zwracana przelewem na konto Rodziców, z którymi wiązała nas umowa w w/w okresie.

Dofinansowanie WUP „Opolskie dla rodziców i dzieci”

Informujemy, że w roku 2020 uruchomiona zostanie kolejna edycja projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci „, w ramach którego możliwa jest bezpłatna* opieka nad dziećmi do lat 3 w naszym żłobku.
* rodzic pokrywa koszt wyżywienia
Celem projektu jest dofinansowanie 100% kosztów opieki (czesnego) nad dzieckiem do lat 3, w żłobku przez okres 12 miesięcy.
Informacji na temat projektu udziela biuro projektu WUP Opole pod tel.774416802

 

Ponadto uczymy i szkolimy przyszłe opiekunki dziecięce, pielęgniarki i położne regularnie organizując praktyki zawodowe, we współpracy z Uniwersytetem Opolski , Wyższa Szkołą Medyczna w Opolu oraz Firmą ECEO szkolącą min. opiekunów żłobkowych i dziennych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dodaj komentarz