RPO woj. Opolskiego, działanie 7.6 „Niepubliczny Żłobek Bajkowo – sposobem na godzenie życia zawodowego z prywatnym !”

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest utworzenie 23 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Bajkowo
oraz pokrycie kosztów ich funkcjonowania (za wyjątkiem kosztów wyżywienia) do końca roku 2018 – dla dzieci osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad dzieckiem do lat 3.

W ramach projektu wsparcie skierowane jest do zamieszkujących województwo opolskie rodziców dzieci do lat 3, które nie były objęte opieką instytucjonalną w postaci żłobka.
Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

-bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia oraz osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy

-bierne zawodowo – osoby, które nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy

-pracujące – przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym (do ustalenia z WUP)

pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3 planujące powrót na rynek pracy.

Efektem projektu ma być powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia przez beneficjentów w trakcie trwania projektu i do 3 miesięcy po jego zakończeniu.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 30.06.2017 r,  
OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ŻŁOBKA LUB DROGĄ POCZTOWĄ  na adres:
ul.Sienkiewicza 17, 45-037 Opole

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA RODZICA

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – dane osobowe

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Informujemy, że z powodu niepełnego składu komisji oceniającej wnioski, termin ogłoszenia wyników I etapu rekrutacji został przesunięty na 31.07.2017