Dane dziecka:


Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np:

1. Administratorem podanych danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest Niepubliczny Żłobek Bajkowo
(prowadzony przez Bajkowo Spółka Jawna Agata Woldańska, Joanna Surgot-Jeleń) z siedzibą w Opolu, przy ul. Sienkiewicza 17.
2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych dostępne będą pod adresem www.bajkowo-opole.pl w zakładce kontakt.
3. Dane osobowe mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
a) świadczenie usług objętych niniejszą umową, administrowanie nimi i informowanie o nich,
b) szacowanie ryzyka i udoskonalanie działalności Żłobka (w tym rozwój oferowanych usług, zarządzanie komunikacja, analizowanie i ulepszanie
świadczonych usług),
c) zgodnie z wymogami prawa w związku z toczącym się postępowaniem prawnym,
d) zapewnienia zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Żłobka w tym zakresie,
e) administrowania serwerem,
f) rozliczania dotacji,
g) ochrony i realizacji swych prawnie uzasadnionych interesów Żłobka,
h) w innych przypadkach opisanych w Polityce Prywatności (dalej „Polityka”) obowiązującej w Żłobku.
4. Żłobek nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w umowie
lub Polityce lub też gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. na żądanie organów administracji publicznej, innych organów
władzy publicznej – w tym Sądów, Prokuratur) lub z zawodowego charakteru działalności.
5. Żłobek może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w szczególności serwisowi aplikacji, hostingodawcy, zewnętrznym kadrom oraz księgowości, kancelarii prawnej.
6. Dane będą także udostępniane do Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z rozliczeniem otrzymywanej dotacji.
7. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez 6 lat po zakończeniu jej trwania. Żłobek zastrzega sobie jednakże prawo
przetwarzania danych osobowych przez czas dłuższy celem ochrony lub realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów – aż do przedawnienia roszczeń
Żłobka.
8. Podanie przez Państwa danych własnych oraz małoletnich dzieci jest dobrowolne.
9. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
10. Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić świadczenie usług przez Żłobek.
11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Podanie danych i ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
13. Obowiązek podania danych rodziców oraz dziecka wynika z zapisów art. 3a ustawy z dnia 4.02.2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011
Nr 45 poz. 235 z późn. zm.).