Zarządzenie Dyrektora Niepublicznego Żłobka Bajkowo z dnia 11.05.2020 r. w sprawie zasad organizacji opieki, warunków przyjmowania i odbierania dzieci oraz warunków pobytu w placówce, wydane w celu zapobiegania i zwalczania stanu epidemii COVID-19

1. ORGANIZACJA OPIEKI
1.1. Żłobek jest czynny w godz. 6:00-18:00, przy czym opieka nad dziećmi pełniona jest od 7:00
do 17:00 a przyjmowanie dzieci odbywa się od 7:00 do 9:00, odbieranie od 14:30 do 17:00
1.2. Grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, o dwoje dzieci więcej.
1.3. Dziecko nie może zabierać do placówki zabawek i innych przedmiotów.
1.4. Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z placu zabaw. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup zorganizowane jest jednak tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Przed każdym korzystanie z placu zabaw urządzenia będą dezynfekowane.
1.5. Nie organizujemy wyjść poza teren instytucji (np. spacer do parku).
1.6. W okresie obowiązywania zasad reżimu sanitarnego nie będzie możliwości pozostawiania wózków w żłobku.
2. WARUNKI PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI
2.1. Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają dzieci Rodziców/ Opiekunów prawnych pracujących
w ochronie zdrowia, służbach mundurowych, pracowników handlu oraz firm i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzieci pracowników zapewniających opiekę w żłobkach i przedszkolach oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci.
2.2. Każdy Rodzic/ Opiekun przed oddaniem dziecka do żłobka wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i rodziny oraz zapoznaniu się z zarządzeniem– najpóźniej w dniu rozpoczęcia opieki.
2.3. Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe, przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe – Rodzica/Opiekuna prawnego lub pełnoletnią osobę przez nich upoważnioną na zasadzie 1 rodzic + 1 dziecko.
Nie zaleca się przyprowadzania i odbierania dzieci przez osoby w wieku 60+.
2.4. Rodzic / Opiekun dziecka wchodząc do żłobka ma bezwzględny obowiązek noszenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz rękawiczek lub dezynfekcji rąk.
2.5. Przyprowadzanie dzieci do żłobka odbywa się przez wejście główne – Rodzice /Opiekunowie wchodzą do żłobka wpuszczani pojedynczo przez Opiekunkę dyżurującą.
2.6. Rodzice są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2m od innych rodziców i personelu.
2.7. Opiekunka przyjmująca dziecko ma obowiązek sprawdzić temperaturę dziecka za pomocą termometru bezdotykowego oraz czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek z domu.
2.8. Dziecko przyprowadzane do żłobka powinno być zdrowe. Dzieci z temperaturą powyżej 37*C lub zauważalnymi objawami infekcji (katar, kaszel) nie będą przyjmowane, a jeśli objawy wystąpią w ciągu dnia, będą bezwzględnie izolowane i odsyłane do domu
2.9. Opiekunka ma prawo w ciągu dnia sprawdzać temperaturę ciała dziecka.
2.10. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzając dziecko mają obowiązek rozebrać dziecko i osobiście oddać je pod opiekę dyżurującej Opiekunki.
2.11. Rodzice/ Opiekunowie przyprowadzając i odbierają dziecko mają absolutny zakaz wejścia poza miejsca wyznaczone (przedsionek i szatnię) oraz są zobowiązani do stosowania się do poleceń personelu placówki.
2.12. W szatni przebywa jedynie 1 osoba z 1 dzieckiem i to możliwie w jak najkrótszym czasie.
2.13. Rodzic/ Opiekun ma w obowiązku zaopatrzyć dziecko w komplet ubrań oraz inne rzeczy niezbędne dziecku w placówce (kapcie, smoczek w podpisanym pudełeczku, itp) . Powinny być one podpisane i pozostawione w szatni – w podpisanej (widoczne imię + pierwsza litera nazwiska) torbie, worku lub plecaku. Rodzic /opiekun zobowiązany jest do codziennego przenoszenia torby bądź plecaka/worka i codziennego zabierania go z powrotem do domu.
2.14. Zakazuje się wnoszenia do żłobka własnych zabawek, jedzenia i napojów
2.15. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek zadzwonić na nr podany na drzwiach w celu odebrana dziecka i poczekać w przedsionku na pojawienie się opiekunki, która poinstruuje go
o dalszych czynnościach.
2.16. W momencie, gdy rodzic chce odebrać dziecko w niestandardowych godzinach, powinien telefonicznie skontaktować się z personelem żłobka w celu ustalenia szczegółów odbioru dziecka
i stosować się do procedur.
2.17. W okresie adaptacji (której przebieg i czas jest ustalany dla każdego dziecka indywidualnie) Rodzic nie może przebywać z dzieckiem w sali a Opiekunowie grupy podczas obserwacji zachowania i samopoczucia dziecka w trakcie adaptacji decydują o jej przebiegu i długości. Rodzic w tym czasie powinien być dostępny pod telefonem i gotowy do odbioru dziecka w każdej chwili.
3. WARUNKI POBYTU DZIECI W PLACÓWCE
3.1. Gdy zaobserwuje się u dziecka podwyższoną temp. (powyżej 37*C) lub inne objawy infekcji takie jak:
katar żółty lub zielony
katar wodnisty z towarzyszącym kichaniem i/lub łzawieniem oczu i/lub kaszlem,
a szczególnie z towarzyszącą temperaturą 37*C lub wyższą
kaszel: mokry, obfity, uporczywy lub suchy, ostry, duszący
biegunki i/lub wymioty,
bóle i złe samopoczucie zgłaszane przez dziecko
Rodzic/Opiekun zostaje wezwany do odbioru dziecka do 30 min. od zawiadomienia.
W tym czasie dziecko pod opieką 1 pracownika, zostaje umieszczone w pomieszczeniu izolacyjnym. Po upływie tego czasu i nie przybyciu Rodzica do Żłobka zostaje wezwane pogotowie lub jeśli życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo – lekarz na koszt Rodzica.
3.2. Dziecko nie może być ponownie oddane pod opiekę Żłobka do czasu ustąpienia objawów chorobowych zidentyfikowanych przez personel Żłobka – personel będzie wymagał zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do żłobka w uzasadnionych przypadkach.

4. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA U DZIECKA LUB CZŁONKA RODZINY INFEKCJI COVID-19, RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI ZOBOWIĄZANI SĄ DO NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA O TYM DYREKTORA ŻŁOBKA.

Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem 11.05.2020 r. i obowiązują do odwołania.

Procedury i organizacja opieki mogą ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz zmiany w wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego.